Nie jesteďż˝ zalogowany / Zaloguj siďż˝
 
   
 

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego TRAVEL PLUS

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Travel Plus.
 2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Cristal Travel. Sp.z o.o. 15-423 Białystok, ul. Lipowa 3 - zwana w dalszym ciągu regulaminu "Cristal Travel".
 3. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Travel Plus stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego Travel Plus. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.cristaltravel.pl.
 4. Uczestnik Programu Partnerskiego, zwany dalej Uczestnikiem, to podmiot posiadający konto w Panelu Klienta Travel Plus, zakupujący usługi świadczone przez Cristal Travel.
 5. Punkty Programu Partnerskiego, zwane dalej Punktami, to punkty zapisane w Panelu Klienta Uczestnika po opłaceniu usługi świadczonej przez Cristal Travel.
 6. Nagrody Programu Partnerskiego, zwane dalej Nagrodami, to wybrane usługi świadczone przez Cristal Travel, nagrody rzeczowe lub świadczenia pieniężne (bony Sodexho ) które Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Punkty.
 7. Korzystanie z Programu Partnerskiego Travel Plus jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Uczestnicy Programu Partnerskiego Travel Plus.

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest zakup dowolnej usługi w biurach Cristal Travel.
 2. Z zastrzeżeniem pkt II.4 Uczestnikiem Programu Partnerskiego Travel Plus może być każdy podmiot, który założy konto w Panelu Klienta Travel Plus.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
 4. Uczestnikiem Programu Partnerskiego nie może być pracownik Cristal Travel.
 5. Założenie konta w Panelu Klienta Travel Plus jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim Travel Plus.
 6. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w Panelu Klienta Travel Plus. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, Cristal Travel ma prawo usunąć konto Uczestnika w Panelu Klienta Travel Plus, wraz ze zgromadzonymi Punktami Programu Partnerskiego, oraz odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.
 7. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do przekazania Cristal Travel danych umożliwiających wykonanie przez Cristal Travel ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Przekazanie danych, o których mowa w pkt II.6 następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Panelu Klienta Travel Plus, w momencie sygnalizowanym Uczestnikowi przy zamawianiu nagrody, a wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 9. Po założeniu konta w terminie 14 dni uczestnik otrzyma kartę Programu TravelPlus.

III. Gromadzenie punktów w Programie Partnerskim

 1. Uczestnik Programu Partnerskiego otrzymuje punkty Programu Partnerskiego za wskazane przez Cristal Travel usługi, zakupione i opłacone .
 2. Punkty zgromadzone w Programie Partnerskim zapisywane są na koncie Uczestnika w Panelu Klienta.
 3. Warunkiem koniecznym przyznania Punktów Programu Partnerskiego Travel Plus jest odnotowanie pełnej wpłaty za usługi świadczone przez Cristal Travel.
 4. Uczestnik Programu Partnerskiego otrzymuje za zakupione usługi liczbę punktów, obowiązującą w momencie odnotowania wpłaty.

IV. Nagrody w Programie Partnerskim

 1. Punkty zgromadzone w Programie Partnerskim mogą być wymieniane jedynie na Nagrody wyszczególnione na stronach internetowych Cristal Travel.
 2. Wartości punktowe poszczególnych Nagród dostępne są na stronach internetowych Cristal Travel..
 3. Cristal Travel ma prawo w dowolnym momencie zmienić wartość punktową dostępnych Nagród, jednocześnie informując o tym Uczestników Programu Partnerskiego na swoich stronach internetowych.
 4. Wymiana Punktów na Nagrodę następuje poprzez wydanie przez Uczestnika odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Panelu Klienta Travel Plus.
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę następuje na podstawie wartości punktowej Nagrody,obowiązującej w momencie wydania dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę przez Uczestnika Programu Partnerskiego.
 6. Wymiana Punktów na Nagrodę możliwa jest jedynie w przypadku zgromadzenia przez Uczestnika liczby punktów odpowiadającej pełnej wartości punktowej wybranej Nagrody.
 7. Realizacja dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę będącą usługą świadczoną przez Cristal Travel następuje automatycznie po dokonaniu dyspozycji.
 8. Realizacja dyspozycji wymiany Punktów na nagrody następuje w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia dyspozycji.
 9. Cristal Travel ma prawo do przesunięcia terminu odbioru niektórych nagród o czym poinformuje Uczestników wraz ze wskazaniem nowego terminu.
 10. Cristal Travel ma prawo dowolnie zmieniać asortyment Nagród dostępnych w Programie Partnerskim, jednocześnie informując o tym Uczestników Programu na swoich stronach internetowych.
 11. Uczestnik Programu Partnerskiego przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanych w Programie Partnerskim Nagród, może stanowić dla Uczestnika przychód i jako taka może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.
 12. Cristal Travel nie wystawia faktur VAT za nagrody i usługi wydane Uczestnikom w Programie Partnerskim.

V. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje Klienta w związku z korzystaniem z Programu Partnerskiego TRAVEL PLUS winne zostać przesłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Cristal Travel.
 2. Reklamacje związane z naliczaniem Punktów rozpatrywane są przez Biuro Cristal Travel po wskazaniu przez Uczestnika konkretnych usług za które zostały błędnie naliczone.
 3. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona niezwłocznie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Cristal Travel ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie,jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo do wymiany Punktów na Nagrody w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data zakończenia Programu.
 2. Cristal Travel ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Cristal Travel.
 3. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Klientem, a Cristal Travel dotyczące świadczenia usług przez Cristal Travel, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15 czerwca 2008 r.

 [ Pobierz regulamin ]<< Powr�t
 
Partnerzy programu
TravelPlus Admin